0

سفارش ایجاد شده

ایجاد سفارش جدید

0

سفارش تایید شده توسط فروشنده

پیشنهاد انتخاب شده از سمت شما توسط فروشندگان تایید نهایی می شود.

0

سفارش در حال ارسال پیشنهاد

فروشندگان در حال ارسال پیشنهادات هستند.

0 تومان

مبلغ کل سفارشات شما

جمع کل مبالغ سفارش هایی که تاکنون در سامانه مطب چین ایجاده کرده اید.

0

سفارش منقضی شده

سفارشات پس از 2 هفته پس از تاریخ ایجاد منقضی می شوند.

0

سفارشات در انتظار تایید

تعداد سفارشاتی که در انتظار تایید توسط فروشنده می باشد

انتخاب دسته بندی محصول مورد نظر :

ابتدا دسته بندی اصلی را از بین موارد زیر انتخاب نمایید.

پوشاک پزشکی
تونیک و شلوار زنانه
خانگی
خدمات منشی
دستگاه های تخصصی
دکوراسیون مطب
صندلی تخت ترالی
فتال داپلر (سونیکید)
فیزیوتراپی
کتب پزشکی
مصرفی های مطب
ملزومات اداری
مواد مصرفی
نرم افزار
وسایل معاینه