0

سفارش ایجاد شده

ایجاد سفارش جدید

0

سفارش تایید شده توسط فروشنده

پیشنهاد انتخاب شده از سمت شما توسط فروشندگان تایید نهایی می شود.

0

سفارش در حال ارسال پیشنهاد

فروشندگان در حال ارسال پیشنهادات هستند.

0 تومان

مبلغ کل سفارشات شما

جمع کل مبالغ سفارش هایی که تاکنون در سامانه مطب چین ایجاده کرده اید.

0

سفارش منقضی شده

سفارشات پس از 2 هفته پس از تاریخ ایجاد منقضی می شوند.

0

سفارشات در انتظار تایید

تعداد سفارشاتی که در انتظار تایید توسط فروشنده می باشد