تست بووی دیک (Interester)

این نشانگر جهت تست کردن دستگاه اتوکلاو به صورت روزانه و در اولین سیکل کاری دستگاه بدون بار توصیه می شود.

تست بووی دیک (Steelco)

این نشانگر جهت تست کردن دستگاه اتوکلاو به صورت روزانه و در اولین سیکل کاری دستگاه بدون بار توصیه می شود.

تست تایپ ۶ (I6)

چنانچه فرایند استریل به درستی انجام شود، نشانگر تایپ ۶ مطابق رنگ مرجع تغییر رنگ می دهد.

تست هلیکس (S2)

این تست جهت اطمینان از ورود بخار داخل ابزار آلات حفره دار (HOLLOW) ویا ابزار آلات با سوراخ کوچک می باشد