تست پرس

جهت بررسی کیفیت پرس انجام شده در بسته بندی های مدیکال استفاده از این تست توصیه می شود. این تست برای انواع پاکت های استریل و نیز با انواع دستگاه های مدیکال قابل استفاده می باشد