دستگاه تونومتری iCare مدل IC200

دستگاه تورنومتری یکی از مهمترین دستگاه های چشم پزشکی می باشد. شرکت iCare یکی از بهترین دستگاه های تونومتری راطراحی